c# code Console Application

#เก็บโค้ดไว้ใช้กันลืม #โค้ดง่ายๆเอาไว้ให้เด็กๆดูใครรู้แล้วก็ผ่านไปเน้อ
เปลี่ยนสี พื้นและข้อความ

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
Console.WriteLine("White on blue.");
Console.ResetColor();
Console.WriteLine("Another line.");

 
—————————————————————————-

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
Console.WriteLine("White on blue.");
Console.ResetColor();
Console.WriteLine("Another line.");

 

———————————————————————————-
////////โค้ดตัวอย่างเมนูอย่างง่าย ไปเขียนต่อเอาเองเน้อ////////

string choice;
do
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("============Menu==============");
Console.WriteLine("1. Loop For");
Console.WriteLine("2. Loop For Step");
Console.WriteLine("3. Exit Program");
Console.WriteLine("==============================");
Console.Write("Select Menu ==>");
choice = Console.ReadLine();
if (choice == "1")
{
Console.WriteLine("Select Menu 1");
choice = null;
}
else if (choice == "2")
{
Console.WriteLine("Select Menu 2");
choice = null;
}
else if(choice =="3")
{
Console.WriteLine("Bye bye !!!!");
Console.ReadLine();
break;
}

} while (!(choice == "1" || choice == "2" || choice == "3"));

 

About the author