ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ติดต่อ

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล (chawalit_2513@hotmail.com), Tel: 083-5613636

หลักสูตรปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะอีสาน)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999

E – mail:  isanarts@gmail.com

QR-CODE (Website) :