เรียนอะไรบ้าง

รูปแบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์จริง

ฝึกทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์สหวิทยาการ

จุดประกายความคิด  สู่การเป็น

นักพัฒนายุคใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *