กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2-3 คน      
2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้โครงงานละ 2 คน
3. โรงเรียนสามารถส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 โครงงานเท่านั้น 
พร้อมทั้งระบุประเภทโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขัน
4. ประเภทของโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันมี 2 ประเภท
   4.1 ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์
   4.2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารโครงงานประกอบด้วย
- ชื่อโครงงาน - ชื่อผู้จัดทำและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ชื่อโรงเรียน
- หลักการและเหตุผล  - วิธีดำเนินการทดลอง - ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ 
- เนื้อหาสรุปอ้างอิงและสาระอื่นๆ ตามความเหมาะสม
6. ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด และเอกสารประกอบโครงงานจำนวน 3 ชุด (ภายในวันที่ 13 ส.ค.61)
 สามารถส่งได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว หรือส่งไปรษณีย์ถึง
ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000 
 
วงเล็บหน้าซอง (ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น)
7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำโครงงานมาจัดแสดงโชว์ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 9.00 เป็นต้นไป
8. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำเสนอโครงงานต่อกรรมการภายในเวลา 10 นาทีเท่านั้น ในวันที่ 16 ส.ค.61 เวลา 10.00 น.
9. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. (ผู้แข่งขันเริ่มตั้งแสดงผลงานตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป)
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1403 อาคาร SCB1 ชั้น 4
วัน เวลาประกาศผล : 
16 ส.ค.61 เวลา 15.00 น. หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล ประธานกรรมการ
ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ (094-5166-869)
อ.วัลยา มงคลสวัสดิ์ (098-2812-315)
อ.พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์
อ.นัทธมน ประจุดทะศรี

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร