กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวด Science Show

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. สมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร
2. ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 1 ทีมๆ ละ 3 คน 
โดยเป็นทีมหญิงล้วน ชายล้วน หรือ ทีมผสมชาย-หญิง 
4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
5. ทีมที่เข้าประกวดต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพลศึกษาของโรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
หากมีการตกแต่งเพิ่มเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด
6. ผู้แสดงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้เข้าชมและสถานที่การจัดแสดง
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละไม่เกิน 15 นาที
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 16 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 ส.ค. 61
ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ลานกิจกรรมใต้อาคาร SCB 1 ชั้น 1
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค. 61
ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น.                มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 15.30 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,200 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ (082-3325-958)
ผศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา
ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
อ.อัครเดช มูลอาจ
ดร.นริศ ประชุมรักษ์ เลขานุการ (092-281-8929)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร