กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
เงื่อนไขการสมัคร
1.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ของนักเรียน
2.ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่น ถ้าเป็นโครงงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
ต้องมีการระบุแหล่งที่มาของโครงงานเดิม
3.ข้อมูลและรูปภาพ ที่นำมาประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 
ในกรณีมีละเมิดดังกล่าว คณะผู้จัดและคณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.ไม่เป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ

กติกาการเข้าร่วม
1. แต่ละโครงงานประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน 
ซึ่งประกอบด้วยครูที่ปรึกษาหลักและครูที่ปรึกษารอง
2.ทีมที่ประสงค์จะส่งโครงงานสะเต็มศึกษาเข้าประกวด จะต้องส่งเอกสารต่างๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
-	ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาทางเคมี
-	รายงานโครงงานสะเต็มศึกษาฉบับเต็ม มีรายละเอียด ดังนี้

การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเป็นการสื่อสารข้อมูล แนวทางการดำเนินงาน และผลลัพธ์ของการทำงานให้กับผู้สนใจได้ศึกษา 
หรือเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยองค์ประกอบของเล่มรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ปกนอก                       
2) ปกใน
3) บทคัดย่อ                      
4) สารบัญ
5) สารบัญตาราง                   
6) สารบัญรูปภาพ
7) บทที่ 1 บทนำ                   
8) บทที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
9) บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน            
10) บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
11) บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ        
12) บรรณานุกรม
13) ภาคผนวก

ข้อกำหนดในการเขียนรายงานมีดังนี้
1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 รูปแบบของตัวอักษรใช้ TH Sarabun PSK 
ขนาดตัวอักษร 16 pt
2. เนื้อหาเล่มรายงานให้ตั้งค่าหน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบซ้ายห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร 
(1.5 นิ้ว) ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) เนื้อหา ในบทที่ 1-5 มีความยาวไม่เกิน
20 หน้า และอาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า
3. กำหนดส่งเอกสารรายงานและใบสมัครวันที่ 16 สิงหาคม 2561

**ในวันประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี (16 สิงหาคม 2561)
    ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) แผ่นนำเสนอโครงงาน จัดทำแผ่นนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ หรือบอร์ดจำนวน 1 แผ่นหรือบอร์ด
เพื่อนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและผู้สนใจในช่วงเวลาที่กำหนดให้ ควรมีข้อความเนื้อหาที่สำคัญดังนี้
	1) ชื่อโรงเรียน
	2) ชื่อโครงงาน
	3) ชื่อผู้ทำโครงงาน
	4) ชื่อครูที่ปรึกษา
	5) บทคัดย่อ
	6) วัตถุประสงค์ของโครงงาน
	7) สรุปแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ใช้ในการแก้ปัญหา (เช่น ผังหรือตาราง)
	8) วิธีการทำงานของผลงาน
	9) สรุปผลการดำเนินงาน
หรือ/และ 
2) ชิ้นงานจริงสำหรับนำเสนอในวันตัดสิน และนำเสนอโครงงานจริงต่อคณะกรรมการ 
โดยตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 20 นาที แบ่งเป็นนำเสนอไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
1)	การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 20 คะแนน
2)	การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 20 คะแนน
3)	ผลลัพธ์ของโครงงาน 15 คะแนน
4)	ความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน
5)	การนำเสนอ 20 คะแนน
6)	การเขียนรายงาน 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 16 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1111  ตึก SCB1 ชั้น 1
วัน เวลาประกาศผล : 
16 ส.ค.61
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้(082-3325-958)
ดร.จิญาภา ศรีภิรมย์ (086-7141-844)
และอาจารย์ในสาขาเคมี

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร