กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. แต่ละโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนทีมๆ ละ 3 คนแต่ต้องส่งในนามของโรงเรียนเท่านั้น
2. การนำเสนอให้เวลา 10 นาที และตอบข้อซักถามที่โต๊ะแสดงผลงาน
3. ผู้นำเสนอจะต้องนำแผงนำเสนอผลงานด้วยตนเอง
4. โรงเรียนจะต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดและรายงานเอกสารผลงาน 3 ชุด มายังคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61
5. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 2 คน
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
	จะต้องระบุว่าในผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีองค์ความรู้ทางด้าน “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” 
โดยจัดทำเป็นกรอบเล็กๆ ระบุไว้ ที่ผลงานนั้นๆ
ประเภทโครงงานสื่อการเรียนรู้
 - จะต้องเป็นสื่อแบบจำลอง (Model) ที่นักเรียนสามารถนำมาลงมือปฏิบัติเพื่อประกอบการเรียนรู้ได้จริง
 - สามารถนำไปผลิตเป็นต้นแบบที่เป็นพลาสติก กระดาษ หรือวัสดุที่น้ำหนักเบาได้
 - สามารถพกพาเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ง่าย
 - มีการระบุชื่อสื่อที่ชัดเจนและสามารถระบุได้ว่าสามารถนำไปสอนนาโนเทคโนโลยีเรื่องใด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 ส.ค. 61 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB 1111 ตึก SCB1 ชั้น 1
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค .61
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทโครงงานสื่อการเรียนรู้
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์ (086-4750-549)
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว
คณะกรรมการ
1. ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์ (TTN1)
2. ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ (TTN9) 
3. ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ (TTN9)
4. ดร.พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์
5. ดร.ชนิศา นวนิล
TTN : ผู้ผ่านการอบรมวิทยากรด้านนาโนเทคโนโลยี 

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร