กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 1-6 คน
2. รับสมัครจำนวนประเภทละไม่เกิน 15 ชิ้นงาน
3. ต้องส่งเอกสารโครงการมาด้วย โดยระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รายละเอียด วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการผลิต งบประมาณ ประโยชน์ในการใช้งาน วิธีใช้งาน การประเมินผลการใช้งานนวัตกรรม
4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 ส.ค. 61 เวลา 09.00 - 12.00น.
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
17 ส.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB11009 ตึก SCB1 ชั้น1
ห้องสัมมนา 2
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
หรือหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอของ
ทีมสุดท้ายที่เข้าประกวด
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ศริญญา จริงมาก     ประธาน (063-6350-514)
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล (089-9433-322)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
หมดเวลารับสมัคร


ระดับอุดมศึกษา สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
หมดเวลารับสมัคร