กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขัน E-book

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
คุณสมบัติ
	สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีม
กติกา
1. นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน การสมัคร 
(ไม่จํากัดโปรแกรม) 
2. ผู้แข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ
4. ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ สําหรับใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
5. ผู้แข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ 
ในวันแข่งขัน 
6. ไม่อนุญาตให้นําเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแจ้งไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
7. ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 ส.ค. 61
เวลา 09.00-12.00 น.
ทั้งสองระดับ(ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัว
ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที)
สถานที่แข่งขัน : 
ระดับประถม ห้อง SCB2202 ตึก SCB2 ชั้น 2
ระดับมัธยม  ห้อง SCB3201 ตึก SCB3 ชั้น 2
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค .61
เวลา 15.00 น.
ทั้ง 2 ระดับ 
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท
รางวัลที่ 2   1,200 บาท
รางวัลที่ 3   1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์      ประธาน (087-4909-377)
ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ เลขานุการ  (080-407-2456)
ผศ. ปณวรรต คงธนกุลบวร 
อ.ปิยวัจน์ ค้าสบาย

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร