กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนตามแนวทาง GLOBE

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
เงื่อนไขการสมัคร
1. โครงงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานของนักเรียนที่มีวิธีดําเนินการตามรูปแบบ 
GLOBE (GLOBE Protocol)  
2. ไม่เป็นโครงงานวิจัยที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่น ข้อมูลและรูปภาพที่นำมาประกอบ
การประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน
ในกรณีมีละเมิดดังกล่าว คณะผู้จัดและคณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นโครงงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
กติกาการเข้าร่วม
1.โครงงานวิจัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน 
ซึ่งประกอบด้วยครูที่ปรึกษาหลักและครูที่ปรึกษารอง
2.ทีมที่จะส่งโครงงานวิจัยเข้าประกวด จะต้องส่งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย
- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนในรูปแบบ GLOBE
- รายงานโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนฉบับเต็ม จำนวน 3 ชุด (ภายใน 14 สิงหาคม 2561)
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานมีข้อกำหนดในการเขียนรายงานวิจัยดังนี้
1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 รูปแบบของตัวอักษร
ใช้ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt โดยเนื้อหาเล่มรายงานให้ตั้งค่า
หน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบซ้ายห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) เนื้อหา 
ในบทที่ 1-5 มีความยาวไม่เกิน 20 หน้า และมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า
2. เล่มรายงานประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
  2.1) ปกนอก                       2.2) ปกใน
  2.3) บทคัดย่อ                      2.4) สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ
  2.5) บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย   2.6) บทที่ 2 ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2.7) บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน             2.8) บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
  2.9) บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 2.10) บรรณานุกรม      
  2.11) ภาคผนวก
3. ทีมที่ส่งโครงงานวิจัยแข่งขันต้องนำโครงงานมาจัดแสดงโชว์ ในวันที่ 17 ส.ค.61 
โดยจัดทำแผ่นนำเสนอโครงงานวิจัยแบบบอร์ดจำนวน 1 บอร์ด และนำเสนอแบบปากเปล่า
ในรูปแบบ power point เพื่อนำเสนอต่อกรรมการและผู้สนใจในช่วงเวลาที่กำหนดให้ 
ซึ่งควรมีข้อความเนื้อหาที่สำคัญดังนี้ ชื่อโรงเรียน  ชื่อโครงงานวิจัย ชื่อผู้ทำโครงงาน
ชื่อครูที่ปรึกษา บทคัดย่อ  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
สรุปแนวคิดของการวิจัยตามแนวทาง GLOBE  สรุปผลการวิจัย
ใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 15 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน 
ส่วนที 1 รายงานการวิจัย  คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1.การทำรูปเล่มรายงาน การจัดพิมพ์ เอกสารอ้างอิง         10 คะแนน
2.ชื่อเรื่องสัมพันธ์กับประเด็นที่ศึกษา                   5 คะแนน
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน เหมาะสม              5 คะแนน
4.ที่มาและความสำคัญของการวิจัย                    5 คะแนน
5.ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมตามประเด็น     5 คะแนน
6. วิธีการวิจัย ตามมาตรฐาน GLOBE                  10 คะแนน
7.ผลการวิจัย ครบตามประเด็นที่ศึกษา                  5 คะแนน
8.สรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ                5 คะแนน
ส่วนที 2 การนำเสนอแบบปากเปล่า คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1.การใช้ภาษา การสื่อความหมาย ชัดเจน                10 คะแนน
2.ไฟล์ของการนำเสนอ รูปภาพประกอบ มีความเหมาะสม      10 คะแนน
3.เรียงลำดับขั้นตอนการนำเสนอเหมาะสม               10 คะแนน
4.การตอบคำถามได้ถูกต้อง ชัดเจน                   10 คะแนน
5. การรักษาเวลา                       10 คะแนน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 14 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 ส.ค.61
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB3305 ตึก SCB 3 ชั้น 3
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค.61
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 2,000 บาท   
รางวัลที่ 2 1,500 บาท  
รางวัลที่ 3 1,000 บาท   
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 2,000 บาท   
รางวัลที่ 2 1,500 บาท   
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 2,000 บาท   
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.ศิริ  ดวงพร  ประธานกรรมการ 
              (081-0478-746) 
ดร.ศิณีวัณย์  พิทักษ์ทิม กรรมการและเลขา
              (085-0024-793)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร