กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน โดยสมัครในนามโรงเรียนระดับละไม่เกิน 2 ทีม 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ1 คน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวในวันที่ทำการแข่งขัน
- ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. (ห้อง SCB1200)
- สอบรอบที่ 1 รอบคัดเลือก : เวลา 09.00 - 10.00 น. (ห้อง SCB1200), 
 ประกาศผลรอบคัดเลือก เวลา 10.45 น.
- สอบรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ : เวลา 11.00 น. (ห้อง SCB1200), ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ เวลา 14.00 น.
 และรอรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำเอกสารใดๆ เข้าห้องแข่งขัน
4. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
  - รอบที่ 1 รอบคัดเลือก คัดเลือกเหลือ 10 ทีม
  - รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 ส.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1200 ตึก SCB1 ชั้น 2 ห้องสัมมนา 
วัน เวลาประกาศผล : 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร 10 ทีมที่เข้ารอบ
(อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเกียรติบัตร 1 ท่าน/ทีม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร 10 ทีมที่เข้ารอบ
(อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเกียรติบัตร 1 ท่าน/ทีม)
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กานดา เสาสูง     ประธานกรรมการ (086-250-6204)   
ดร.ปิยวดี ยาบุษดี       กรรมการ
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา      กรรมการ
อ.ทศพร จุลพันธ์       กรรมการ
ดร.นิคม วงษา         กรรมการ
ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์  กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อ.สุรียรัตน์ แสงอุทัย     ประธานกรรมการ (085-6013693)
ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์     กรรมการ 
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง  กรรมการ
อ.ภากร ไทยพิทักษ์       กรรมการ
ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ (086-642-8151)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร