กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ "สร้างโลกสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้"

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน (ทั้งนี้แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานได้
ไม่เกิน 1 ทีม) และส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น 
2. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสิน
เป็นเล่มรายงาน
3. ส่งชื่อผลงาน รูปถ่ายผลงาน จำนวน 1 รูป
4. ส่งชื่อสมาชิกในทีม ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ที่อยู่พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
5. แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
6. ขั้นตอนการประดิษฐ์พร้อมภาพประกอบ
7. ชิ้นงานต้องมีส่วนประกอบของพลาสติกมากกว่า 50%
8. การนำไปใช้ประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
9. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้กรรมการจะพิจารณาทำการตัดคะแนนลง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
2. ประโยชน์ใช้สอย/ความสะดวกสบาย
3. ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพ     
4. ความประทับใจโดยรวม
5. คะแนนได้มาจากคณะกรรมการและผู้เข้าเยี่ยมชมผลงาน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 15 ส.ค. 61 (ภายในเวลา 17.00 น.)
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค. 61 เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ประถมศึกษา ห้อง SCB1216 ตึก SCB1 ชั้น 2 
มัธยมศึกษา ห้อง SCB1220 ตึก SCB1 ชั้น 2 
วัน เวลาประกาศผล : 
16 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น. 
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ธวัชชัย จำรัสแสง (089-7114-699)
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ (082-8555-848)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร