กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาไอที

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. โรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละ 1-2 คน
2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่เข้าแข่งขันของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีทีมแข่งขันจำนวนมาก จะแบ่งการแข่งขันเป็นหลายครั้ง
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนอย่างน้อย 15 นาที
5. การแข่งขันรอบคัดเลือกใช้เวลาทำข้อสอบ 20 นาที 10 ข้อ 10 คะแนน จะคัดทีมที่ได้ที่ 1-3 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
  ในรอบชิงชนะเลิศถ้ามีหลายทีมได้ที่ 1-3 จะเพิ่มจำนวนข้อสอบเพื่อให้ได้ 3 ทีมที่มีคะแนนสูงสุด
6. จับฉลากลำดับทีมเข้าแข่งขันที่หน้าห้อง SCB3404 ตึก SCB3 ชั้น 4
  - มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 09.00 - 09.30 น.
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 12.30 - 13.00 น.
7. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละ 1-2 คน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 14 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค. 61
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 09.00-12.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB3404 ตึก SCB3 ชั้น 4
วัน เวลาประกาศผล : 
16 ส.ค. 61
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร ทั้ง 2 ระดับ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.กริช สมกันธา   ประธาน (081-267-2205)
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
อ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์  เลขานุการ (086-6353-143)   

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร