กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. โรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน (สามารถคละชั้นในทีมได้)
2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละ 1-2 คน
3. เป็นโครงงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบัน
4. ต้องเป็นโครงงานที่ดำเนินการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ ในลักษณะต่างๆ หรือเป็นการพัฒนา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาโครงงานก็ได้
5. ให้จัดส่งเอกสารรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 เล่ม ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน 
หากพ้นกำหนดจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม (สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ ระบุกรุณาส่ง
คณะกรรมการ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 
ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000)
6. เอกสารรายงานประกอบด้วย 
	- ปก ประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อสถานศึกษา
	- ส่วนนำ ประกอบด้วย บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง(ถ้ามี) สารบัญรุปภาพ(ถ้ามี) 
	- เนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการ 
       บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน 
	- ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก
7. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาติดตั้งบอร์ดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ณ สถานที่แข่งขัน/ประกวดในเวลา 8.30 – 9.30 น. 
กรรมการจะเริ่มตรวจโครงงานเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
8. สถานที่แข่งขัน/ประกวดมีโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และบอร์ดนำเสนอให้
9. บอร์ดเป็นบอร์ดไม้ สีขาว ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ใช้กระดาษกาวติดเท่านั้น
10. การจัดบอร์ดนำเสนอโครงงานให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดมาเอง 
(อุปกรณ์ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลต่อคะแนน)
11. ระหว่างการตรวจโครงงานผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอต่อกรรมการและตอบข้อคำถาม 
ใช้เวลาทีมละประมาณ 5-10 นาที
12. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและการส่งตรงเวลา			20 คะแนน
2. กระบวนการและขั้นตอนการทำโครงงาน				20 คะแนน
3. ประโยชน์ ความสำคัญ และความคิดสร้างสรรค์				20 คะแนน
4. การทำงานของซอฟต์แวร์หรือระบบโดยรวม				20 คะแนน
5. การนำเสนอโครงงาน การตอบคำถาม				20 คะแนน
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 16 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค. 61
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 09.00-15.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร SCB2
วัน เวลาประกาศผล : 
16 ส.ค.61
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.พนารัตน์ ศรีเซษฐา (091-8644715)  ประธาน   
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน
อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน อ.ขวัญชัย สุขแสน
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ, (082-8424222)   เลขานุการ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร