กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. นักเรียนที่สมัครสอบต้องกำลังศึกษาอยู่ในแต่ละระดับที่ระบุไว้ข้างต้น
2. ผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ  x̄+2s.D. ขึ้นไป
3. สมัครทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือส่งใบสมัครมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบ วันที่ 14 ส.ค. 61 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
หากชื่อไม่ถูกต้องหรือตกหล่น โปรดแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน
ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61 ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 14 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16 ส.ค. 61
ประถมศึกษาตอนปลาย 09.00-11.00 น.
มัธยมศึกษาตอนต้น 09.00-11.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ทุกระดับแข่งขันที่ตึก SCB3 และ SCB4
วัน เวลาประกาศผล : 
18 ส.ค. 61
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
*หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ในระดับ x̄+2s.D. จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อาจารย์ปัญญา สาโสภา (063-7155-525)
อาจารย์มยุรี สมปุย (091-0577-557)
อ.ชัญญา ทิศกลาง    
ว่าที่ ร.ต. ชูเดช  ศรีสวัสดิ์
ผศ.อภิชัย แพนพา   
ผศ.ดร.วัฒนพงษ์  พันอินากุล

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร