กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน ต่อกลุ่ม
2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานได้มากกว่า 1 โครงงาน
3. ต้องจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 61
4. โครงงานต้องอยู่ในรูปอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ
5. เอกสารโครงงานประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หลักการและเหตุผล 
วิธีดำเนินการความคิดด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้ เนื้อหาสรุปอ้างอิง และสาระอื่นๆ ตามความสามารถ
6. ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและเอกสารประกอบโครงงานจำนวน 3 ชุด มายัง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
หรือเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ เอกสารประกอบโครงงานสามารถนำมาส่ง ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 16 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
16-17 ส.ค. 61 เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB3301, SCB3302, และ SCB3303
(ตึก SCB3)
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค. 61
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
รางวัลที่ 1  2,000 บาท
รางวัลที่ 2  1,500 บาท
รางวัลที่ 3  1,200 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร (097-9245-569)
ผศ.ดร.วัฒพงษ์  พันอินากูล
ผศ.อภิชัย  แพนพา
ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร