กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
กติกา
1. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีมๆ ละ 2 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน
2. การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ (รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)
การตัดสิน
1. คะแนนจากการทดสอบ
2. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 ถึง 15 ส.ค. 61
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
ระดับประถมศึกษา 17 ส.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษา 17 ส.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
1. ระดับประถมศึกษา ห้อง 1201 (ตึก Sc.B1 ชั้น 2)
2. ระดับมัธยมศึกษา   ห้อง 1205 (ตึก Sc.B1 ชั้น 2)
วัน เวลาประกาศผล : 
17 ส.ค.61 เวลา 13.00 น.
ทั้ง 2 ระดับ
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.6)
รางวัลที่ 1  1,500 บาท
รางวัลที่ 2  1,200 บาท
รางวัลที่ 3  1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.กฤษฎา นามบุญเรือง   ประธาน  (083-4556-229)
อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (088-3089-185)
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ (088-5611-229)
อ. ศศิธร เพชรแสน (083-4570-700)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร