นิทรรศการ

ที่ นิทรรศการ สถานที่ หน่วยงาน
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในหัวข้อ " 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ห้องโถง อาคาร SCB1 ชั้น 1 หน้าลิฟต์ คณะวิทยาศาสตร์
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ห้องโถง อาคาร SCB1 ชั้น 1 หน้าลิฟต์ คณะวิทยาศาสตร์
3. - นิทรรศการ "มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0"
- การถ่ายทอด "เทคโนโลยี AR เปลี่ยนโลกการรับรู้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0"
- การถ่ายทอด "เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบองค์รวม"
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB1 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์
4. นิทรรศการของสาขาวิชา
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์
• สาขาวิชาฟิสิกส์
• สาขาวิชาสถิติประยุกต์
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
• สาขาวิชาเคมี
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาชีววิทยา
สังคมพืช มวลหมู่สัตว์ จุลินทรีย์และสาหร่าย
ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคาร SCB1 ชั้น 1 สาขาวิชา
5. ห้องแห่งความลับ ห้อง SCB1108 อาคาร SCB1 สาขาวิชาฟิสิกส์
6. ค่ายกลเคมี ลานใต้อาคาร SCB3 ชั้น 1 สาขาวิชาเคมี
7. อบรม "ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ห้อง SCB4101 อาคาร SCB4 ชั้น 1 สาขาวิชาสาธารณสุข