กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์)

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 13 - 17 สิงหาคม 2563
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
2 กันยายน 2563
สถานที่แข่งขัน : 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (จะแจ้งลิงค์ในการแข่งขันอีกครั้ง)
วัน เวลาประกาศผล : 
2 กันยายน 2563
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ (094-516-6869)
ดร.วัลยา  มงคลสวัสดิ์ (098-281-2315)
ดร.นัทธมน  ประจุดทะศรี
อ.ภากร ไทยพิทักษ์ 
ผศ.ดร.กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน
ผศ.ดร.วิวรรธน์ แสงภักดี
ผศ.นวภัทร นวกะคาม
ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์
ผศ.ดร.สรฉัตร เทียมดาว
ผศ.ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์
ผศ.ดร.สไว มัฐผา
ผศ.ดร.ธนิศรา อินทโสตถิ
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา
ดร.ศกุนตลา ศิริอุดม
ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง
ดร.วัลยา มลคลสวัสดิ์
อ.พานทอง กุลสันติวงศ์
อ.ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน หมดเวลารับสมัคร


 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free