กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 สิงหาคม 2563
ขยายเวลารับสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet (จะแจ้งลิงค์ในการแข่งขันอีกครั้ง) 
วัน เวลาประกาศผล : 
มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กานดา เสาสูง     ประธานกรรมการ (086-250-6204)   
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา      กรรมการ
อ.ทศพร จุลพันธ์       กรรมการ
อ.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์    กรรมการ
ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์  กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อ.สุรียรัตน์ แสงอุทัย     ประธานกรรมการ (085-6013693)
ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์     กรรมการ 
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง  กรรมการ
อ.ภากร ไทยพิทักษ์       กรรมการ
ดร.ศกุนตลา ศิริอุดุม     กรรมการ
อ.ปุญญารัสม์ จันทชุม    กรรมการ
ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ (086-642-8151)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) รายบุคคล หมดเวลารับสมัคร


 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free