กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2563
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) วันที่ 17 กันยายน 2563 
(Meeting ID: 941 1630 4607 Passcode: 015092) คลิกที่นี่
วัน เวลาประกาศผล : 
18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.จิญาภา ศรีภิรมย์ (061-356-2697)
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ (082-332-5958)
ดร.นริศ ประชุมรักษ์ 
ผศ. ดร.ทรงกฎ อุตรา		
ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์	
ผศ.ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์
ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย		
ดร.อดิศักดิ์ ทาขุลี		
ดร.นัทธมน ประจุดทะศรี	
ดร.กานดา เสาสูง			
ดร.นิคม วงศา			
ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์		
ดร.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์
อาจารย์วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์	
อาจารย์อัครเดช มูลอาจ			
อาจารย์ปุญญารัสม์ จันทชุม

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน หมดเวลารับสมัคร


 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free