กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563
ขยายเวลารับสมัคร ทุกระดับ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2563
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6)  นำเสนอวันที่  9 ก.ย. 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    นำเสนอวันที่ 10 ก.ย. 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  นำเสนอวันที่ 11 ก.ย. 2563
สถานที่แข่งขัน : 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
ลิงค์ ZOOM MEETING การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกระดับ
(Meeting ID: 351 834 5147 Passcode: 123456)
วัน เวลาประกาศผล : 
วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร  ประธานกรรมการ 
(097-924-5569)
ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6)  
1. อ.พรวิมล คล่องสั่งสอน
2. ดร.อาทิตย์ ใจช่วง
3. อ.มยุรี สมปุย
4. อ.ปัญญา สาโสภา

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   
1. รศ.ดร.วัลลภ เหมวงศ์
2. ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์
3. ดร.ชัญญา ทิศกลาง
4. อ.รุ่งใจ แสงทอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
1. รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
2. ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล
3. ผศ.อภิชัย แพนภา
4. ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร  

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน หมดเวลารับสมัคร


 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free