Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรรม

นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี จำนวน 3 วัน 09.00-16.00 น.

"ขีดเส้น-เข็นเลข"

ขีดเส้น - เตรียมความพร้อมทางสถาปัตยกรรม

เข็นเลข - เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมโยธา