Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เป็นโครงการชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน แนะนำรายวิชา อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ของสาขาวิชา

ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของ ทุกปี เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยี