Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
..... "ศิษย์มีครู" ......

..... จารีตประเพณีสำคัญหนึ่งที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในการเรียนการสอนในวิชาชีพแขนงช่างโยธาและสถาปัตยกรรม คือ

“พิธีกรรมไหว้ครูช่าง”

ซึ่งเป็นพิธีเคารพบูชาครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้สั่งสอนถ่ายทอดวิชาแก่ศิษย์ 
นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า การประกอบงานช่างโยธาสถาปัตยกรรมกรรมให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองได้ 
ผู้เป็นศิษย์ควรแสดงกตเวทิตาคุณครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล 
โดยเชื่อว่าลูกศิษย์ควรอ่อนน้อมถ่อมตนและอยู่ในโอวาท 
นัยทางจิตวิทยาคือให้มีความเคารพ ศรัทธา ปราศจากอคติ เป็นการง่ายที่จะเรียนรู้วิชาใหม่ที่ตนยังมิเคยได้รับ

..... พิธีไหว้ครูช่างและศีลแต้มโยธาสถาปัตยกรรมประกอบด้วยพิธีพุทธ พิธีไหว้ครูช่าง และพิธีศีลแต้ม 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดขวัญ กำลังใจในการเรียนและยึดถือปฏิบัติให้เป็นประเพณีอันดีงามสืบต่อไป