Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพโยธาสถาปัตยกรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรมทุกชั้นปี ได้เข้าอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโยธา-สถาปัตยกรรม จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

 
สัมมนาครั้งที่ 1 กฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง-การขออนุญาตก่อสร้าง

(8 เมษายน 2559)

วิทยากร : นางสาวภนิตา  รัตนรามา สถาปนิกชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี