Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
โครงการกีฬาสัมพันธ์โยธาสถาปัตย์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาโยธา-สถาปัตยกรรมทุกชั้นปี มีกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน รวมถึงการจัดกีฬาร่วมกับองค์กรอื่นในโอกาสต่อไป