Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
"ซาง-เฮ็ด" นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาประจำปี 2559 ในกิจกรรมราชภัฏวิชาการ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาจัดแสดงผลงานการรังวัดพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และการรังวัดเฮือนพื้นถิ่น จำนวน 4 หลัง ในเขตตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู