Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com

โครงการ “โฮม-เฮา (Home-House)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงประเพณีไทย

หรือกิจกรรรมงานปีใหม่สากล ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี

เพื่อสร้างความสามัคคีตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์