Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
โครงการ Panorama โยธาสถาปัตย์

เป็นโครงการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการเรียน

แนะแนวและนำเสนอภาพมุมกว้างเรื่องบทบาท หน้าที่ ขอบเขตของการปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต

และปรับทัศนคตินักศึกษาให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและปรัชญาการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร

 

Panorama #1 - 2558 (11 ตุลาคม 2558)

ดูงานโครงการก่อสร้างอาคารกัลยานิวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาดูงานกองอาคารและสถานที่ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น