Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
ค่ายสำรวจโยธาสถาปัตยกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา AT10102 การสำรวจในงานก่อสร้าง

ซึ่งภายหลังเรียนภาคทฤษฎีรายวิชาดังกล่าวแล้วเสร็จ จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา AT 10205 การออกค่ายสำรวจ

ในชั้นปีที่ 2 โดยระหว่างปิดภาคเรียนภาคปลาย ของชั้นปีที่ 1 ต้องออกค่ายสำรวจภาคสนาม “Surveying Camp” 4-5 วัน

สำรวจเก็บข้อมูลงานด้านโยธาและรังวัดงานอาคารและสถาปัตยกรรม

เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในงานสนามจริง

เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด และนักศึกษาสามารถนำไปแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป 

 

Survey Camp#1-2559

30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2559 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

การสำรวจงานวิศวกรรมโยธา

งานรังวัดสถาปัตยกรรมเฮือนพื้นถิ่น

กิจกรรมรอบกองไฟ วันปิดค่าย