Copyright 2020 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
สโมสรนักศึกษาโยธาสถาปัตยกรรม

ชุมนุม-สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

อาทิ การรับน้อง การเชียร์ ค่ายอาสาพัฒนา จัดงานแสดง ชุมนุมวิชาการ ชุมนุมดนตรีและการแสดง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่างๆ