เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูอุดรธานี ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี และทาง สภาสถาบันราชภัฏ มีนโยบายในการเรียนการสอน โดยเน้นการส่งเสริมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ภาษาต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ ทำให้มีวิชาพื้นฐานบังคับเลือก คือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นทางสถาบันจึงได้สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน 1 ห้อง มีจำนวน 80 เครื่อง โดยมีอาจารย์ ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์คณะต่าง ๆ คณะละ 2 ท่านมาสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ในปี พ.ศ. 2539 สถาบันมีนโยบายรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการเรียนการสอนได้ จึงได้ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาทุกวิชาที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการอินเตอร์เน็ต และสนับสนุนงานบริหารของสถาบัน โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ๆ ละ 40 เครื่อง มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย มีอาจารย์อัตราจ้าง เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน
8 ท่าน

พ.ศ. 2542- 2546 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีคณะกรรมการ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมดูแลในช่วงปี 2542 - 2546

โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาและขยายระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีอาคารที่ใช้ในการบริการ 2 อาคาร และห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13 ห้อง

ในปี 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ แก่สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตามกฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารงานใหม่ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานย่อยที่ขึ้นตรงต่อสำนักวิทยบริการ และได้ขยายระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และได้ย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากอาคารเดิม มาที่อาคาร 17 


 

วิสัยทัศน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการระบบเครือข่าย บริการอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคม


 

ปรัชญา

บริการสารสนเทศที่ดี ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลงานวิชาการ สนับสนุนงานบริหารสถาบัน


 

พันธกิจ

1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรายวิชาที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
2. บริการศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบริหารของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
6. พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัย และองค์กรในท้องถิ่น
7. สนับสนุนการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
    หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มีบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. มีศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
4. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานขององค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบเครือข่าย Intranet และ Internet เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของมหาวิทยาลัย
6. มีบริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.