การให้บริการ

เพื่อให้การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่ายเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2541 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงกำหนดระเบียบการใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดังนี้ 

    ประเภทของการใช้บริการ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ
     1. การใช้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนเป็นหมู่เรียน
     2. การใช้ในการจัดอบรม
     3. การใช้บริการอินเตอร์เน็ต
     4. การเข้ารับการอบรมซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์


การเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนเป็นหมู่เรียน มีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้
     1. เข้าใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ตามตารางสอน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการจัดให้
     2. ในการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกตารางเรียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการจัดให้ ให้อาจารย์ผู้สอนทำหนังสือ บันทึกข้อความขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวันเวลาดังกล่าว


การใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรม มีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้
ค่าบริการสถานที่ในการจัดอบรม
     - ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 40 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 1000 บาท
     - ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 80 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 2000 บาท

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ในการใช้ บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
     1. ผู้ที่เข้าใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ จะต้องแต่งกายเรียบร้อย
     2. นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
     3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อน และหลังใช้บริการ
     4. ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้ใช้บริการคนอื่น
     5. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
     6. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในศูนย์คอมพิวเตอร์
     7. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดในศูนย์คอมพิวเตอร์
     8. หากอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที
     9. ในการบริการอินเตอร์เน็ต ไม่อนุญาตให้โอนย้ายข้อมูลภาพ และแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาพอนาจารโดยเด็ดขาด
     10. ห้ามเล่นเกมส์ทุกชนิด
     11. ห้ามทำการซ่อม แก้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์โดยเด็ดขาด
     12. ห้ามนักศึกษา ติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
     13. ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน

คุณอยู่ที่: Home การให้บริการ

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.