การลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตฯ

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


สำหรับนักศึกษา


   - การได้รับรหัสผ่าน : นักศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา

   - กรณีนักศึกษาทำรหัสผ่านหาย : นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

สำหรับบุคลากร

   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

 

สำหรับบุคคลทั่วไป

   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

 

คุณอยู่ที่: Home การให้บริการ อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.