การลงทะเบียนบัญชีชื่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตฯ

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


สำหรับนักศึกษา


   - การได้รับรหัสผ่าน : นักศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา

   - กรณีนักศึกษาทำรหัสผ่านหาย : นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

สำหรับบุคลากร

   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

 

สำหรับบุคคลทั่วไป

   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302