การให้บริการห้องอบรม

การใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรม มีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้
ค่าบริการสถานที่ในการจัดอบรม
    - ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 40 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 1000 บาท
    - ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 80 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 2000 บาท

คุณอยู่ที่: Home การให้บริการ ห้องอบรม

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.