เกี่ยวกับเรา

สำนักศิลปะและวัฒนะธรรม

cu
สำนักศิลปะและวัฒนะธรรม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคา ปี ค.ศ 2000 ตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
 
ปรัชญา

แหล่งข้อมูล ศูนย์เรียนรู้และวิจัย พัฒนาภูมิปัญ-ญาไทยสู่สากล
 
ปณิธาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น อนุรักษ์และสร้างพลังทางภูมิปัญญาของสังคม พัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และพัฒนา สังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ ไปพร้อมกัน
 
วิสัยทัศน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มุ่ง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวด- ล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นแหล่ง ข้อมูล ศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่สากล

 

Facebook Comments