ติดต่อ

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1301 , 1164 โทรสาร: 042-244985 อีเมล: yodying.ch57@gmail.com