คณาจารย์ประจำ

Capture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดยิ่ง ชาวพงษ์ / หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์คณิสร ต้นสีนนท์ / ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ / กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล เปสี / กรรมการ

f1k4it0zfu020120601165949
ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศ / กรรมการ

Capture
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวัฒน์ ทิพจ้อย / กรรมการ