หัวหน้าสาขาวิชา

นายอริยพงษ์ พลั่วพันธ์

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)

 

รองหัวหน้าสาขาวิชา

นายนราธิป ภาวะรี

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

 

กรรมการและเลขานุการสาขาวิชา

นายมงคล กิตติญาณขจร

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

กรรมการสาขาวิชา

ดร. รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ด. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.บ.(วิศวกรรมอาหาร)

 

(อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

นางสาวทิวารัตน์ ศรีราตรี

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)