สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
         
 
   
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 

- แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

- แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

- แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

- แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

- หลักสูตร

- คำอธิบายรายวิชา

- ระบบการจัดการศึกษา

- แผนการพัฒนาปรับปรุง