สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม
         
 
คณาจารย์
 

 

นางสาวทิวารัตน์ ศรีราตรี

(หัวหน้าสาขาวิชา)

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- อส.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)

 

                   

นางสาวรัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ (ลาศึกษา)
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-วท.บ.(วิศวกรรมอาหาร)


นายอริยพงษ์ พลั่วพันธ์

(รองหัวหน้าสาขาวิชา)

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- อส.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนราธิป ภาวะรี

(กรรมการและเลขานุการสาขาวิชา)

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์


คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)