สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม
         
 

ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์


-  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและอัตราผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง
-  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ กรณีศึกษา กลุ่ม OTOP บ้านจุ้ม
-  การเพิ่มผลผลิตในกะบวนการผลิตโต๊ะ กรณีศึกษาโรงงานศิริเฟอร์นิเจอร์
-  การลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษาร้านข้าวโพดต้มแม่สุพรรณ
-  การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของโรงงานผลิตน้ำส้มเกล็ดหิมะเพียรจิตร
-  การวิเคราะห์จุดคุ้มและระยะเวลาการคืนทุนปลูกสบู่ดำ ตำลบน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
-  การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้หลักการศึกษาการทำงาน กรณีศึกษา กระบวนการประกอบเก้าอี้ลูกระนาด
-  การศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภค กรณีศึกษาน้ำส้มเกล็ดหิมะเพียรจิตร
-  การวิเคราะห์จุดคุ้มและระยะเวลาการคืนทุนปลูกยางพารา ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองลำภู
-  การศึกษาประสิทธิภาพของการทำงานในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานจินตคามการช่าง
-  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT)  เพื่อการสร้างแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ กลุ่มอาชีพสร้างหลวง
-  การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า กรณีศึกษาน้ำสลัดครีมเพื่อสุขภาพ พี แอนด์ พี (P&P)
- การใช้หลักพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์จากคล้ากรณีศึกษากลุ่มสตรีเทศบาลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
-  การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของบริษัท เค.เอส.โมลต์ จำกัด
-  แนวทางการสร้างแผนกลยุทธ์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี

 

1   2   3

4