ทุนรัฐบาลออสเตรีย (Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET)

ด้วยรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant)

2.ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Grant)

3.ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Grant)

4.ทุนดนตรี (Music Grant)

ผู้สนใจสมัครทุน 3 ประเภทแรก จะต้องสมัครออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.grants.at  ทุนดังกล่าวปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2559 และผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับแจ้งให้เข้าสอบสัมภาษณ์ในเดือนเมษายน 2559

สำหรับผู้สนใจสมัครทุนดนตรี ขอให้ติดต่อที่งานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อขอทราบรายละเอียดทุนโดยให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ไปที่ สกอ. ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ สกอ. จะแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติมาสอบสัมภาษณ์และทดสอบการแสดง (Audition) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559

 

 

⇐Previous             Next ⇒

Useful Links