ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program 2560

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี 

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthail.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 12.00 (เที่ยงวัน) หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวาณิชย์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 ภายในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
 

Scholarship Photo

⇐Previous             Next ⇒

Useful Links