ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโตนดึ๊กถัง (Ton Duc Thang University) เวียดนาม

 มหาวิทยาลัยโตนดึ๊กถัง (Ton Duc Thang University) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City)  ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Ton Doc Thang โดยเป็นทุนแบบเต็มจำนวน (คลอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ
    1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
    2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทตามสาขาที่ต้องการสมัคร และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
หลักฐานการสมัคร 
    1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 1 ชุด
    2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
    3. ใบรับรองแพทย์ ระบุปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 1 ชุด
    4. สำเนาประกาศนียบัตรรับรองความชำนาญการใช้ภาษาเวียดนาม (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
    5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน 1 ชุด
    6. โครงร่างงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)/แผนการฝึกปฏิบัติ (สำหรับผู้สมัครที่ต้องมีการฝึกงาน) จำนวน 1 ชุด
    7. จดหมายรับรองของนักวิจัย/อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ผู้สมัครต้องทำงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก) จำนวน 2 ฉบับ 
    8. สำเนาเอกสารหรือประกาศนียบัตรผลงานหรือความสำเร็จด้านงานวิจัยที่ผ่านมาของผู้สมัคร (ถ้ามี)
    9. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด
    10. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป
    ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศทุกฉบับ
 
เงื่อนไขการสมัครระดับปริญญาโท
    1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามและมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาเวียดนามในระดับ “B” ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในเดือนธันวาคม 2559
    2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดความรู้ซึ่งผลคะแนนที่ได้ มีผลต่อคณะ/สาขา ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในปีแรก
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามในเดือนธันวาคม 2559
 
เงื่อนไขการสมัครระดับปริญญาเอก
    1. ทุนประเภทจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเวียดนาม จำนวน 5 ทุน มีระยะเวลาเรียน 4 ปี แบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม 1 ปี และศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ปี โดยผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเวียดนามและมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาเวียดนามในระดับ “B” ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม
- หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเดือนธันวาคม 2559
    สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดความรู้ซึ่งผลคะแนนที่ได้ มีผลต่อคณะ/สาขา ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในปีแรก
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามในเดือนธันวาคม 2559
    2. ทุนประเภทจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน มีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกศึกษา โดยผู้ที่สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเดือนธันวาคม 2559
 
วิธีการสมัคร 
1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนมหาวิทยาลัย Ton Doc Thang ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตราเรียบร้อยแล้ว) ไปยัง trantrongdao@tdt.edu.vn ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    Dr. Tran Trong Dao, Director of International Cooperation, Research and 
    Training Institute (INCRETI)
    E-mail : trantrongdao@tdt.edu.vn
    Mobile: +84 8 377 55 045
 

Attachment

Ton Duc Thang University Scholarship Announcement.pdf Download
Application-form-International-students.doc Download

⇐Previous            

Useful Links