โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของไทย

เพื่อศึกษาภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 1 สิงหาคม 2558

รายละเอียดการให้ทุน

1.     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะสนับสนุน
-
ค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่า 15,000 หยวน 
-
ค่าที่พักตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่า 5,600 บาท (พัก 2 คน)

2.     ผู้รับทุน หรือ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบ 
-
ค่าตำราเรียน ประมาณ 400-600 หยวน/ปี
-
ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ ประมาณ 500 หยวน/คน
-
ค่าอาหารขั้นต่ำประมาณ 1,000 หยวน/เดือน/คน
-
ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,200 บาท/คน (กำหนดให้ตรวจร่างการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การรับรองเพียงแห่งเดียว
-
การประกันสุขภาพ ประมาณ 800-1,000 หยวน/ปี/คน
-
ค่าศึกษาดูงานระหว่างการศึกษา ประมาณ 3,200 หยวน/คน
-
ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ไป-กลับ 
-
ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
-
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.     ประวัติส่วนตัว

2.     เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด

3.     หนังสือรับรองการทำงาน

4.     สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

5.     กรอกแบบฟอร์มขอรับทุนของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และแบบฟอร์มขอรับทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว อย่างละ 1 ชุด

6.     สำเนาหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  แล้วเสนอชื่อผู้สมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังสำนักงานงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่อจะได้รวบรวมและเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

 

Attachment

Forms Huaqiao University.pdf Download

⇐Previous             Next ⇒

Useful Links