ทุนการศึกษาอบรมของศุนย์ภาษาซีมีโอ ณ ประเทศสิงคโปร์

คณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 ตามหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. EIU - Certification in English for International Understanding
 2. MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages
 3. Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics
 4. Course 413: Specialist Certificate in Teaching Oral Communication Skills
 5. Course 412: Specialist Certificate on Content and Language Intergrated Learning

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่ทาง RELC รับรอง
 2. มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ หรือในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครอาจเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติข้างต้น แต่จะได้รับประโยชน์จากการอบรมดังกล่าวตามที่ RELC รับรอง
 3. มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีพอที่จะเรียนในระดับสูงได้
 4. ไม่เคยได้รับทุนของศูนย์ภาษาซีมีโอมาก่อน
 5. อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครทุน หลักสูตรที่ 1 - 3
 6. อายุไม่เกิน 45 สำหรับผู้สมัครรับทุน หลักสูตรที่ 4 - 5

ขั้นตอนการสมัครและตารางเวลาสอบ

 1. การสมัคร - ส่งใบสมัคร (Form A) ใบรับรอง (Form B) และใบรับรอง (Form C) ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ ภายในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
 2. วิธีการชำระค่าสมัครสอบ - ค่าสมัครสอบคนละ 600 บาท ชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชน์ ชื่อบัญชี สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 045-2-96772-7 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และส่งสำเนาใบนำฝากทางเครื่องโทรสารไปยังหมายเลข 02-2186031 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2556
 3. เอกสารที่จะต้องนำติดตัวมาในวันสอบ
  - หนังสือนำตัวจากผู้บังคับบัญชา
  - บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. วัน เวลา และสถานที่สอบ
  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556
  - ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 2.00 น. ณ อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. ประกาศผลการสอบข้อเขียน
  ประกาศผลสอบข้อเขียน หน้าบอร์ดที่ชั้น 1 สถาบันภาษา ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. ผู้มีรายชื่อที่แสดงว่าสอบผ่านข้อเขียนเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 6. การสอบสัมภาษณ์
  วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. การประกาศผลสอบ
  แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ จึงขอให้ท่านกรอกรา ยละเอียดที่อยู่ให้ชัดเจน

* สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนของศูนย์ภาษาซีมีโอ จะต้องกลับมารับราชการ อย่างน้อย 5 ปี / ในกรณีที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน ต้องมีหนังสือรับรองเป็นทางการจากต้นสังกัด

ในการนี้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจจะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัครไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ ภายในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556

Attachment

SEAMEO_Scholar Download

⇐Previous             Next ⇒

Useful Links