ติดตามกิจกรรม/โครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดตามกิจกรรม/โครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ได้ที่เว็บไซต์ https://arit.udru.ac.th/

 

รับสมัครนักศึกษา ป.โท (Data Science and IT) รุ่นที่ 3

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564
วท.ม. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.Sc. (Data Science and Information Technology)

บัดนี้ - 9 พ.ค. 64 

https://d2i.udru.ac.th/master.html

https://graduate.udru.ac.th/2021/02/23/รับสมัครนักศึกษา2564/

MSc_DT_641

รับนักศึกษาใหม่ (ป.โท) ปีการศึกษา 2563 (บัดนี้ – 15 ส.ค. 63)

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดหลักสูตรปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.Sc.(Data Science and Information Technology)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้-15 ส.ค. 2563

✅สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://graduate.udru.ac.th/2020/07/03/datasci-it/

regist2_1-63

การอบรมออนไลน์ “การรายงานข้อมูลผ่าน Dashboard ด้วย Google Data Studio” (19 มิ.ย.63)

การอบรมออนไลน์ “การรายงานข้อมูลผ่าน Dashboard ด้วย Google Data Studio”

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.

เว็บไซต์: https://d2i.udru.ac.th/dashboard.php

VDO ตัวอย่าง Youtube:
https://youtu.be/2d8HlH-trAg
Print schedule_dashboard

ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ อุดรธานี (12 กันยายน 2562)

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ อุดรธานี” วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลงทะเบียนได้ที่: http://academic.udru.ac.th/~mongkhon/ai-smartcity/

  • ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
(Artificial Intelligence Technology for Driving Smart City)

  •  รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ

ความท้าทายของปัญญาประดิษฐ์กับแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ
(Challenges of Artificial Intelligence and Smart City
Platform)

0-AI-Smart-City-Poster-2-web

เรียบเรียง เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1 และ ป.2 (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.2 (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)
- มงคล ทะกอง และอาทร นกแก้ว (2562). เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2. หนังสือเรียน สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

comp_p2

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1 (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)
- มงคล ทะกอง  (2561). เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1. หนังสือเรียน สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

comp_p1